BẢNG GIÁ Cáp điện-ngầm Trần Phú DSTA (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)
Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG
Thietbidiennuochoaphat.com xin gửi tới Quý Cơ quan bảng giá các loại sản phẩm Cáp điện-ngầm Trần Phú DSTA (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC) hiện có như sau:

STT Ảnh Danh mục sản phẩm Hãng SX/Xuất xứ Đơn vị tính Đơn giá
1 Cáp điện-ngầm Trần Phú DSTA (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)
1 Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 2x6
Dây cáp điện Trần Phú -cáp Ngầm 2 ruột (2x )DSTA (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)
chiếc 38.300 VND
2 Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 2x16
Dây cáp điện Trần Phú -cáp Ngầm 2 ruột (2x )DSTA (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)
chiếc 82.600 VND
3 Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 2x25
Dây cáp điện Trần Phú -cáp Ngầm 2 ruột (2x )DSTA (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)
chiếc 123.100 VND
4 Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 2x35
Dây cáp điện Trần Phú -cáp Ngầm 2 ruột (2x )DSTA (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)
chiếc 164.400 VND
5 Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 2x50
Dây cáp điện Trần Phú -cáp Ngầm 2 ruột (2x )DSTA (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)
chiếc 228.200 VND
6 Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 2x70
Dây cáp điện Trần Phú -cáp Ngầm 2 ruột (2x )DSTA (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)
chiếc 307.600 VND
7 Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 2x95
Dây cáp điện Trần Phú -cáp Ngầm 2 ruột (2x )DSTA (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)
chiếc 418.600 VND
8 Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x4
Dây cáp điện Trần Phú -cáp Ngầm 3 ruột (3x )DSTA (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)
chiếc 42.000 VND
9 Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x6
Dây cáp điện Trần Phú -cáp Ngầm 3 ruột (3x )DSTA (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)
chiếc 52.100 VND
10 Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x16
Dây cáp điện Trần Phú -cáp Ngầm 3 ruột (3x )DSTA (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)
chiếc 116.200 VND
11 Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x25
Dây cáp điện Trần Phú -cáp Ngầm 3 ruột (3x )DSTA (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)
chiếc 175.100 VND
12 Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x35
Dây cáp điện Trần Phú -cáp Ngầm 3 ruột (3x )DSTA (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)
chiếc 235.900 VND
13 Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x50
Dây cáp điện Trần Phú -cáp Ngầm 3 ruột (3x )DSTA (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)
chiếc 329.300 VND
14 Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x70
Dây cáp điện Trần Phú -cáp Ngầm 3 ruột (3x )DSTA (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)
chiếc 445.400 VND
15 Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x95
Dây cáp điện Trần Phú -cáp Ngầm 3 ruột (3x )DSTA (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)
chiếc 609.100 VND
16 Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x150
Dây cáp điện Trần Phú -cáp Ngầm 3 ruột (3x )DSTA (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)
chiếc 946.100 VND
17 Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x185
Dây cáp điện Trần Phú -cáp Treo 3 ruột (3x )CXV(Cu/XLPE/PVC )
chiếc 1.172.200 VND
18 Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x10+1x6
Dây cáp điện Trần Phú -cáp Ngầm 4 ruột (3x +1x )DSTA (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)
chiếc 91.400 VND
19 Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x16 +1x10
Dây cáp điện Trần Phú -cáp Ngầm 4 ruột (3x +1x )DSTA (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)
chiếc 136.500 VND
20 Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x25+1x10
Dây cáp điện Trần Phú -cáp Ngầm 4 ruột (3x +1x )DSTA (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)
chiếc 196.800 VND
21 Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x25+1x16
Dây cáp điện Trần Phú -cáp Ngầm 4 ruột (3x +1x )DSTA (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)
chiếc 209.600 VND
22 Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x35+1x16
Dây cáp điện Trần Phú -cáp Ngầm 4 ruột (3x +1x )DSTA (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)
chiếc 269.800 VND
23 Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x35+1x25
Dây cáp điện Trần Phú -cáp Ngầm 4 ruột (3x +1x )DSTA (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)
chiếc 289.900 VND
24 Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x50+1x25
Dây cáp điện Trần Phú -cáp Ngầm 4 ruột (3x +1x )DSTA (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)
chiếc 380.300 VND
25 Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x50+1x35
Dây cáp điện Trần Phú -cáp Ngầm 4 ruột (3x +1x )DSTA (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)
chiếc 401.200 VND
26 Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x70+1x35
Dây cáp điện Trần Phú -cáp Ngầm 4 ruột (3x +1x )DSTA (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)
chiếc 524.700 VND
27 Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x70+1x50
Dây cáp điện Trần Phú -cáp Ngầm 4 ruột (3x +1x )DSTA (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)
chiếc 554.900 VND
28 Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x95+1x50
Dây cáp điện Trần Phú -cáp Ngầm 4 ruột (3x +1x )DSTA (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)
chiếc 718.900 VND
29 Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x95+1x70
Dây cáp điện Trần Phú -cáp Ngầm 4 ruột (3x +1x )DSTA (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)
chiếc 760.800 VND
30 Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x120+1x70
Dây cáp điện Trần Phú -cáp Ngầm 4 ruột (3x +1x )DSTA (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)
chiếc 906.400 VND
31 Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x120+1x95
Dây cáp điện Trần Phú -cáp Ngầm 4 ruột (3x +1x )DSTA (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)
chiếc 962.400 VND
32 Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x150+1x95
Dây cáp điện Trần Phú -cáp Ngầm 4 ruột (3x +1x )DSTA (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)
chiếc 1.156.300 VND
33 Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x150+1x120
Dây cáp điện Trần Phú -cáp Ngầm 4 ruột (3x +1x )DSTA (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)
chiếc 1.198.000 VND
34 Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x185+1x95
Dây cáp điện Trần Phú -cáp Ngầm 4 ruột (3x +1x )DSTA (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)
chiếc 1.386.300 VND
35 Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x185+1x120
Dây cáp điện Trần Phú -cáp Ngầm 4 ruột (3x +1x )DSTA (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)
chiếc 1.433.000 VND
36 Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x240+1x120
Dây cáp điện Trần Phú -cáp Ngầm 4 ruột (3x +1x )DSTA (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)
chiếc 1.753.500 VND
37 Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x240+1x150
Dây cáp điện Trần Phú -cáp Ngầm 4 ruột (3x +1x )DSTA (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)
chiếc 1.819.100 VND
38 Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x300+1x185
Dây cáp điện Trần Phú -cáp Ngầm 4 ruột (3x +1x )DSTA (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)
chiếc 2.349.300 VND
39 Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x4
Dây cáp điện Trần Phú -cáp Ngầm 4 ruột (4x )DSTA (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)
chiếc 50.500 VND
40 Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x6
Dây cáp điện Trần Phú -cáp Ngầm 4 ruột (4x )DSTA (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)
chiếc 70.900 VND
41 Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x10
Dây cáp điện Trần Phú -cáp Ngầm 4 ruột (4x )DSTA (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)
chiếc 103.600 VND
42 Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x16
Dây cáp điện Trần Phú -cáp Ngầm 4 ruột (4x )DSTA (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)
chiếc 151.100 VND
43 Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x25
Dây cáp điện Trần Phú -cáp Ngầm 4 ruột (4x )DSTA (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)
chiếc 228.100 VND
44 Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x35
Dây cáp điện Trần Phú -cáp Ngầm 4 ruột (4x )DSTA (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)
chiếc 313.400 VND
45 Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x50
Dây cáp điện Trần Phú -cáp Ngầm 4 ruột (4x )DSTA (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)
chiếc 438.200 VND
46 Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x70
Dây cáp điện Trần Phú -cáp Ngầm 4 ruột (4x )DSTA (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)
chiếc 593.000 VND
47 Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x95
Dây cáp điện Trần Phú -cáp Ngầm 4 ruột (4x )DSTA (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)
chiếc 811.100 VND
48 Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x120
Dây cáp điện Trần Phú -cáp Ngầm 4 ruột (4x )DSTA (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)
chiếc 1.003.300 VND
49 Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x150
Dây cáp điện Trần Phú -cáp Ngầm 4 ruột (4x )DSTA (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)
chiếc 1.271.400 VND
50 Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x185
Dây cáp điện Trần Phú -cáp Ngầm 4 ruột (4x )DSTA (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)
chiếc 1.574.700 VND
51 Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x240
Dây cáp điện Trần Phú -cáp Ngầm 4 ruột (4x )DSTA (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)
chiếc 2.003.400 VND
52 Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x10
Dây cáp điện Trần Phú -cáp Ngầm 3 ruột (3x )DSTA (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)
chiếc 78.400 VND
53 Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 2x10
Dây cáp điện Trần Phú -cáp Ngầm 2 ruột (2x )DSTA (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)
chiếc 56.300 VND
54 Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x6+1x4
Dây cáp điện Trần Phú -cáp Ngầm 4 ruột (3x +1x )DSTA (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)
chiếc 61.200 VND

Các điều khoản thương mại:
1. Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10%
2. Bảo hành: Hàng hoá chính hãng và được bảo hành 12 tháng 
3. Giao hàng: Hàng hoá được giao trong vòng 02 ngày khi nhận được tiền đặt hàng
4. Thanh toán: Khách hàng thanh toán 50% sau khi đặt hàng, 50% còn lại sau khi giao hàng
DIENNUOCGIATOT.COM
Chuyên cung cấp các sản phẩm điên nước
Địa chỉ : Số 269 - Hồ Tùng Mậu - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
HOTLINE : 0986954306 (Mr Chung)
Email : ducchung2009@yahoo.com